رزومه

مشاوره - رزومه

دکتر مسعود رضایی |گروه بهمن

Quality Assurance Quality Control Manager

از ۱۴۰۱ تا کنون
۱۳۹۵-۱۴۰۱

دکتر مسعود رضایی | دکتری تخصصی مدیریت صنعتی

مشاور راهبردی شرکت آلومینیوم ساوه

دکتر مسعود رضایی | ذوب فولاد

قائم مقام ذوب فولاد قم

۱۳۹۶-۱۴۰۰
از ۱۳۹۸ تا کنون

دکتر مسعود رضایی | توتیا

معاون برنامه ریزی شرکت توتیا فرد زنجان

دکتر مسعود رضایی | دکتری تخصصی مدیریت صنعتی

رئیس هیات مدیره کلینیک صنعتی گیتا صنعت کویر

از ۱۳۸۷ تا کنون