تحقیقات و تالیفات - کتب در دست انتشار

عنوان کتاب می باشد

از آنجا که شرکت های دانش بنیان حول ایده شکل می گیرند، عموما موسسان این مجموعه ها توانایی و دانش حضور در فضای کسب و کار را ندارند .

از این رو نوشتن سلسله کتابی در حوزه توانمند سازی شرکت های دانش بنیان بسیار ضروری است

دستنامه صنعتی

همیشه علاقمند بودم کتابی از سرگذشت یکی از غول های صنعتی ایران که روزگار پرفراز و نشیبی را سپری کرده است در قالب یک دستنامه تخصصی ویژه دانشجویان رشته های مدیریت و مهندسی صنایع به رشته تحریر درآورم.

از این رو مدت ها به جمع آوری مستندات یکی از مجموعه های بزرگ ایران مشغول بوده ام.

به زودی ثمره تلاش سه ساله خود را منتشر خواهم نمود.

 

 

عنوان کتاب می باشد

یک متن تستی و آزمایشی می باشد.یک متن تستی و آزمایشی می باشد.یک متن تستی و آزمایشی می باشد.یک متن تستی و آزمایشی می باشد.یک متن تستی و آزمایشی می باشد.یک متن تستی و آزمایشی می باشد.یک متن تستی و آزمایشی می باشد.یک متن تستی و آزمایشی می باشد.یک متن تستی و آزمایشی می باشد.یک متن تستی و آزمایشی می باشد.یک متن تستی و آزمایشی می باشد.یک متن تستی و آزمایشی می باشد.یک متن تستی و آزمایشی می باشد.یک متن تستی و آزمایشی می باشد.

عنوان کتاب می باشد

یک متن تستی و آزمایشی می باشد.یک متن تستی و آزمایشی می باشد.یک متن تستی و آزمایشی می باشد.یک متن تستی و آزمایشی می باشد.یک متن تستی و آزمایشی می باشد.یک متن تستی و آزمایشی می باشد.یک متن تستی و آزمایشی می باشد.یک متن تستی و آزمایشی می باشد.یک متن تستی و آزمایشی می باشد.یک متن تستی و آزمایشی می باشد.یک متن تستی و آزمایشی می باشد.یک متن تستی و آزمایشی می باشد.یک متن تستی و آزمایشی می باشد.یک متن تستی و آزمایشی می باشد.