تحقیقات و تالیفات - زمینه های تحقیقاتی

زمینه های مطالعاتی اینجانب شامل موارد ذیل می باشد:

مبانی و اصول مدیریت و تئوری های نوین در این حوزه

مبانی و اصول مدیریت استراتژیک و تکنیک های تحلیل استراتژیک

مبانی و اصول مدیریت بازار و اصول بازاریابی نوین

هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی

آمار ریاضی و فلسه آمار

روش شناسی علم و فلسفه علم

کارآفرینی در علوم پزشکی

 

زمینه های تحقیقاتی:

هوش مصنوعی و کاربرد آن در پزشکی

مدلسازی ریاضی

شبیه سازی و پویایی سیستم

روش های نوین تحلیل آماری و Big Data